คนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดสังคมเอื้ออาทรในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยการนำเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงและหาแนวร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชน โดยเฉพาะการให้การดูแลและช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

     2. เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในการดำเนินงานของหลายหน่วยงาน ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุฯ ตลอดจนพัฒนาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการและผู้สูงอายุฯ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยคนในท้องถิ่น และการดูแลทั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกฯ และสภาพความเป็นอยู่ของคนพิการ