คนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน

คณะทำงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

1.ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ สำนักปลัดเทศบาล 

ผู้รับผิดชอบ : นายมนตรี         สิงหปุณณภัทร    ตำแหน่งในโครงการ : หัวหน้าโครงการ

ผู้รับผิดชอบ : นายธณาวุธ       ก้อนใจจิตร        ตำแหน่งในโครงการ : ผู้ช่วยโครงการ

ผู้รับผิดชอบ : นางนุชนภา       ขันธ์เครือ          ตำแหน่งในโครงการ : เลขานุการโครงการ

ผู้รับผิดชอบ : นางกานต์พิชชา  มะนิยม             ตำแหน่งในโครงการ : ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ

 

หน่วยงานสนับสนุน

1.สำนักสวัสดิการสังคม

ผู้รับผิดชอบ : นางอัศรา          เอกวิเศษ          ตำแหน่งในโครงการ : ร่วมประสานงานชุมชน

2.ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวจรินทร์ญา  สุทาวัน          ตำแหน่งในโครงการ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ

3.งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุกัญญา  มุกดาศรี           ตำแหน่งในโครงการ : ดูแลการเบิกจ่ายเงินในโครงการ