คนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลงซ่อมแซมอุปกรณ์ชุมชนพระลับนายณรงค์ เคารพไมตรี และชุมชนสามเหลี่ยม 1 นายยุทธชัย คำป้อง

ลงซ่อมอุปกรณ์ชุมชนพระลับ นายณรงค์ เคารพไมตรี และชุมชนสามเหลี่ยม1นายยุทธชัย คำป้อง (วันที่1 มิ.ย.59)