คนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ตรวจอุปกรณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ สำนักปลัดเทศบาล โดย นางกานต์พิชชา มะนิยม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวพรรษา ศรีชัยแสง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน โดยรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ุ ในการลงพื้นที่เขต 1-4 ในภารกิจการตรวจเช็คอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนทั้งสิ้น 18 รายซึ่งผลการตรวจเช็คอุปกรณ์ฯพบว่า ชุดอุปกรณ์ฯที่ใช้งานปกติมีจำนวน 15 ราย และมีจำนวน 1 รายที่ต้องซ่อมแซมเพื่อให้การใช้งานเป็นไปตามปกติ และมีจำนวน 2 รายที่แจ้งความประสงค์ขอถอดอุปกรณ์ ซึ่งจะได้ประสานช่างชุมชนลงพื้นที่ดำเนินการ ต่อไป