คนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ตรวจเช็คพื้นที่ทางลาดทางชัน

ในวันที่ 6 มี.ค.60 ทีมงานฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ สำนักปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ ในการลงพื้นที่ตรวจเช็คพื้นที่ทำทางลาด ทางชัน ตลอดจนห้องน้ำสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ตามโครงการ ขอนแก่นเมืองใจดีการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลให้เป็นไปตามหลักอารยสถาปัตย์ เข้าถึง เท่าเทียม และสะดวกในการใช้งาน โดยในการดำเนินการครั้งนี้ ได้ลงสำรวจพื้นที่บึงทุ่งสร้าง และสวนรัชดานุสรณ์ ซึ่งพบว่าบางจุดเกิดการชำรุด เนื่องจากมีการใช้งาน ซึ่งทีมงานจะได้ประสานงานคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในการซ่อมแซม และบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามเป้าหมาย ต่อไป