คนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน

การตรวจเช็คอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2560

          ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ สำนักปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจากนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น โดย นางกานต์พิชชา มะนิยม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และน.ส.พรรษา ศรีชัยแสง ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (เขต1-4) ในภารกิจการตรวจเช็คอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2560