ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน
ได้เปลี่ยนที่อยู่ เว็บไซต์คนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

จากเดิมเป็น

http://www.kkmuni.city/web_disabled/

ขออภัยในความไม่สะดวก

ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครขอนแก่น