คนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน

การตรวจเช็คอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

          ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ สำนักปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจากนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น โดย นางรัตนา สุขบัว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวพัทยา สอนประเทศ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน และนางสาวพรรษา ศรีชัยแสง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เขต 4 ในภารกิจการตรวจเช็คอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เพื่อรับทราบสภาพปัญหา และตรวจเช็คการใช้งานของอุปกรณ์ฯ