คนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

 

1.  ผลการดำเนินงานของแต่ละภารกิจที่เทศบาลนครขอนแก่นกำหนดขึ้น 

ที่

ภารกิจ

ลักษณะการดำเนินงาน

ภาคีเครือข่ายร่วม

ผลการดำเนินงาน

1

การจุดประกายโครงการ(สร้างคนใจดี)

-การประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสร้างกระบวนการให้คนพิการและประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและเข้าถึงเจตนารมณ์โครงการ ตลอดจนการค้นหาฑูต (Brand Ambassador) ในการสร้างภาพลักษณ์ของขอนแก่นเมืองใจดี

-ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

-สำนักปลัดเทศบาล

-สำนักการศึกษา

-Brand  Ambassador

-สื่อมวลชน

 

1.เปิดตัวโครงการขอนแก่นเมืองใจดี ฯ อย่างเป็นทางการเพื่อสร้างและกระตุ้นให้สังคมรับรู้อย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556  ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง

2.ประกาศตัว Brand  Ambassador เพื่อเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์โครงการ

3.จัดประกวดโลโก้ กิจกรรมสร้างแนวร่วมกับภาคสังคม 

2

การอบรมช่างชุมชน

-การสร้างความรู้และความตระหนักภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและสร้างเมืองร่วมกัน

-ปัจจุบันคณะทำงานชุดนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานเลือกพื้นที่ 1 ชุมชน 1 วัด เป็นพื้นที่นำร่องในการสร้างอารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการ  

-อาสาช่างชุมชน

- สำนักการช่าง

-นักวิชาการ

-ตัวแทนคนพิการ

-ผู้นำชุมชน 

1.จัดกิจกรรมอบรมช่างชุมชน  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557  ณ ห้องประชุมสีโห อาคารสำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น

2.เกิดอาสาช่างชุมชนในพื้นที่เพื่อดำเนินปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน

3

การบริหารจัดการภายในเทศบาล

-การปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ภายในและพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครขอนแก่น

-ทุกสำนัก / กองร่วมเป็นภาคีเครือข่าย

-โรงพยาบาลขอนแก่น

-ศูนย์เยาวชน

 

 

1.ปรับปรุงประตูอัตโนมัติ        3 จุด

2.ห้องน้ำคนพิการ 17 ห้อง

3.ทางลาด 138 จุด

4.ลิฟท์ 2 ตัว (ศูนย์เยาวชนและตรงสะพานลอยโรงพยาบาลขอนแก่น)

5.ที่จอดรถ 4 จุด 

4

การเลือกพื้นที่สายหลัก 

-การเลือกพื้นที่สายหลัก (นำร่อง) ในการดำเนินการปรับปรุงทางลาด ทางเท้า

-สำนักการช่าง

-หน่วยงานที่ใกล้เคียงกับพื้นที่สายหลัก

-ปรับปรุงทางเท้าทางลาด ถนนกลางเมือง ถนนหน้าเมือง ถนนศรีจันทร์ 

5

การสร้างเครือข่าย

-การหาหน่วยงานองค์กร ภาคีเครือข่ายเพื่อมาบูรณาการทำงานร่วมกัน

 

-คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้เชิญหน่วยงานองค์กรต่างๆจำนวนทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน เข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการทำงานเพื่อคนพิการซึ่งประกอบด้วย

1.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น

2.ศูนย์ประสานงานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่น

3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

4.โรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษนิรมล

5.สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดขอนแก่น

6.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

7.โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ศูนย์วิจัยออทิสติก

8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9.องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอแก่น

10.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

11.โรงพยาบาลศรีนครินทร์

12.โรงพยาบาลขอนแก่น

13.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น

-การดำเนินงานที่ผ่านมาคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุเข้าไปประสานงานเพื่อเชิญเครือข่าย 13 หน่วยงานเข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการ

-การทำบันทึกข้อตกลง (MOU)โดยเนื้อหาของบันทึกข้อตกลงมีดังนี้

1.ร่วมผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานให้จังหวัดขอนแก่นเป็นขอนแก่นเมืองใจดีออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Khonkaen Universal Design Design Project)

2.ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงการบริหารด้านสุขภาพ ตลอดจนการสร้างโอกาสด้านการศึกษา อาชีพ และสังคม สำหรับทุกกลุ่ม

3.ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยน ความรู้ บุคลากร ทรัพยากรในการขับเคลื่อนโครงการ

6

การดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการ           คนพิการ

การดูแลด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการคนพิการ

*ด้านสุขภาพ

1.เยี่ยมประเมินภาวะสุขภาพและให้กำลังใจ

2.จัดทำฐานข้อมูล

3.สร้างจิตอาสา

4.ส่งต่อข้อมูลเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์

5.ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ

*การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ (ติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น)

 

 

 

 

 

-สำนักการสาธารณสุข

-สำนักสวัสดิการสังคม

-สำนักการช่าง

-โรงพยาบาลขอนแก่น

-โรงพยาบาลศรีนครินทร์

-งานฟื้นฟูสุขภาพ

-ศูนย์แพทย์

-คณะเทคนิคการแพทย์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-องค์กรเอกชน บริษัท RGH (บริษัทรักษาความปลอดภัย ที่เซ็นทรัล ขอนแก่น)

-สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

-อสม./จิตอาสาชุมชน

-ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ สำนักปลัด

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และช่างชุมชน

-เกิดจิตอาสาดูแลคนพิการในชุมชน ปัจจุบัน 110 คนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสุขภาพ คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ

-ลงเยี่ยมคนพิการและฟื้นฟู จำนวน 861 คน จากจำนวน 962 คนในเขตเทศบาล ส่วนที่เหลือเนื่องจากเสียชีวิตและย้ายออกนอกเขต

-ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการฟื้นฟูสุขภาพ จำนวน  8 หลังคาเรือน

-20 กว่าราย ที่พิการมีอาชีพจากการจ้างของบริษัทรักษาความปลอดภัย ให้ไปทำงานฉีกบัตร จอดรถช่วย รปภ.ที่เซ็นทรัลขอนแก่น

-ผลการดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ฯ (ปี พ.ศ. 2552-2559) รวมทั้งสิ้น 70 หลังคาเรือน 

เขต 1 จำนวน  15 หลังคาเรือน

เขต 2  จำนวน  9 หลังคาเรือน

เขต 3  จำนวน 26  หลังคาเรือน

เขต 4  จำนวน 20  หลังคาเรือน 

7

การปรับปรุงพาหนะสำหรับคนพิการ

-การปรับปรุงพาหนะเพื่อให้บริการแก่คนพิการในการสัญจรไปมาได้สะดวก

-สำนักการศึกษา

-สำนักปลัดเทศบาล

-บริษัท อู๊ดมอเตอร์ จำกัด

(ผลิตและปรับปรุงรถ)

-ได้รับบริจาครถที่มีการดัดแปลง จำนวน 2 คัน เป็นรถตู้และรถ 6 ล้อ (โดยรถเป็นของเทศบาล แต่งบประมาณในการดัดแปลงเป็นของบริษัท    อู๊ดมอเตอร์ จำกัด

 

 2.  ผลการดำเนินงานการปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเทศบาล ห้องน้ำ ทางลาดทางชัน ตามสถานที่ต่างๆ 

 

 

ที่

 

 

ชื่อโครงการ

 

 

งบประมาณ

ประเภท

ห้องน้ำคนพิการ (ห้อง)

ประตูอัตโนมัติ 
(จุด)

ทางลาด 
(จุด)

ลิฟท์ 
(ตัว)

ที่จอดรถ 
(คัน)

1

ปรับปรุงภายในสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง

1,598,000

2

-

16

-

-

2

ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงทุ่งสร้าง เฟส 1

5,650,000

1

-

-

-

-

3

ปรับปรุงทางเท้าถนนกลางเมืองช่วงถนนอำมาตย์ ถึง ถนนศรีจันทร์

1,500,000

-

-

9

-

-

4

ปรับปรุงทางเท้าถนนหน้าเมือง ช่วงถนนอำมาตย์ถึงถนนศรีจันทร์

2,400,000

-

-

10

-

-

5

ปรับปรุงทางเท้าถนนศรีจันทร์ช่วงถนนหน้าเมืองถึงแยกทางรถไฟ

2,900,000

-

-

46

-

-

6

ปรับปรุงทางเท้าถนน ถนนศรีจันทร์ช่วงหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

1,399,000

-

  -

-

1

  -

7

ปรับปรุงภายในบึงแก่นนคร

3,280,000

8

  -

2

  -

  -

8

ปรับปรุงพื้นที่ภายในศาลหลักเมือง

50,000

-

  -

1

  -

  - 

9

ปรับปรุงพื้นที่บริเวณภายในสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

2,300,000

2

2

9

-

3

10

ปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชน

3,200,000

-

1

1

1

1

11

ปรับปรุงห้องน้ำสวนรัชดานุสรณ์

538,000

2

  -

1

  -

  -

12

ปรับปรุงถนนเหล่านาดี

3,567,000

  -

  -

42

  -

  -

13

ปรับปรุงห้องน้ำสวนประตูเมือง

400,000

1

  -

1

  -

  -

14

ปรับปรุงห้องน้ำ บขส.

1,013,000

1

  -

-

  -

  -

รวมทั้งสิ้น

29,795,000

17

3

138

2

4