คนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน

หลักการและเหตุผล

     เทศบาลนครขอนแก่นได้สร้างสรรค์วิธีการทำงานใหม่ในการดูแลคนพิการ มีการปรับกระบวนการเพื่อเพิ่มคุณค่าในการเข้าไปดูแลในพื้นที่กลุ่มคนพิการ  โดยการเชิญชวนให้คนพิการเองเข้ามาบริหารจัดการเองและยังได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อช่วยเหลือคนพิการขึ้น  คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่ในการวางแผนกำหนดแนวทาง ในการพัฒนาเพื่อเป็นตัวกลางในการเสนอให้ทางเทศบาลนครขอนแก่น รับรู้รับทราบและนำไปดำเนินการให้กับกลุ่มคนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  ซึ่งปัจจุบันนี้การทำงานของคณะชุดนี้กำลังดำเนินการไปด้วยดี มีทางลาดเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากตามสถานที่ต่างๆร่วม 80 กว่าจุดในเมืองขอนแก่น  เช่น บริเวณสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น สวนสาธารณะ หน่วยงานบริการต่างๆ  สถานีขนส่ง สถานีปรับอากาศ เป็นต้น  นอกจากนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานช่วยเหลือคนพิการยังทำงานประสานร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก   เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่เทศบาลนครขอนแก่นจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น) คณะกรรมการชุดนี้เป็นการทำงานในความร่วมมือทั้ง 3 หน่วยงานคือเทศบาลนครขอนแก่น,ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกันดำเนินงานบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่ผ่านมาได้เข้าไปดำเนินการติดตั้งชุดปิด-เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินในชุมชนให้กับคนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่นแล้ว จำนวนการมากกว่า 50 กว่ารายแล้ว และจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

     จากประสบการณ์การดูแลคนพิการด้วยกิจกรรมที่หลากหลายสู่การ ริเริ่มนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาแบบองค์รวมก่อเกิดโครงการขอนแก่นเมืองใจดี การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Khonkaen Universal Design) 

     การดำเนินของเทศบาลนครขอนแก่นยังไม่หยุดนิ่งเพียงเท่านั้น เรายังก้าวเดินต่อไปด้วยมุ่งหวังที่จะออกแบบเมืองเพื่อคนทั้งเมืองให้มีความน่าอยู่ มีความสุขอยู่แล้วสบาย เทศบาลนครขอนแก่นจึงริเริ่ม โครงการขอนแก่นเมืองใจดี การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Khonkaen Universal Design) ณ ปัจจุบันเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตของจำนวนประชากรอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปี โดยจำนวนผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีสูงถึงกว่า 90,000 คน  ประกอบกับมีจำนวนคนพิการสูงถึงกว่า 38,000 คน (ตั้งแต่ 1 พ.ย.37 – 31 มี.ค.55) โดยผู้สูงอายุและผู้พิการเหล่านี้ยังขาดความสะดวกสบายในการใช้บริการ อาคาร สิ่งของเครื่องใช้ สถานที่ต่างๆ รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุและคนพิการมีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตประจำวันไม่น้อย การออกแบบอาคาร สถานที่สถาปัตยกรรมต่างๆ และสิ่งของเครื่องใช้ที่เอื้อต่อการดำรงอยู่อย่างเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์ หรือ อารยะสถาปัตย์ (Universal Design)  การออกแบบเพื่อคนทั้งเมือง นี้จะสามารถรองรับความหลากหลายทางสังคมให้สามารถใช้บริการได้เท่าเทียมเสมอภาคกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คนพิการ สตรีมีครรภ์ เด็ก รวมไปถึงกลุ่มเพศที่สาม ให้สามารถดำรงชีวิตและทำกิจกรรมภายนอกบ้านได้โดยสะดวกปลอดภัยและเสมอภาคมากยิ่งขึ้น และการดำเนินงาน “โครงการขอนแก่นเมืองใจดี การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Khonkaen Universal Design) ” ของเทศบาลนครขอนแก่น ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของโครงการ 7 ภารกิจ คือ

ภารกิจที่ 1  :  การจุดประกายมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างกระบวนการให้คนพิการและประชาชนทั่วไปและเข้าใจเจตนารมณ์โครงการ ตลอดจนการค้นหาทูตโครงการ (Ambassador)ในการสร้างภาพลักษณ์ของเมืองใจดี
ภารกิจที่ 2  :  การอบรมช่างชุมชนสร้างฐานความรู้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบเมืองและสร้างเมืองขอนแก่นร่วมกับรัฐ
ภารกิจที่ 3  :  การบริหารจัดการในเทศบาลโดยการปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำและอื่นๆ ในสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่นให้เอื้อต่อคนพิการเมื่อมาติดต่อราชการหรือใช้บริการเทศบาล
ภารกิจที่ 4  :  เลือกพื้นที่สายหลัก
ภารกิจที่ 5  :  การสร้างเครือข่าย
ภารกิจที่ 6  :  การดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการคนพิการ
ภารกิจที่ 7  :  การปรับปรุงพาหนะสำหรับคนพิการ