คนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนารูปแบบการดูแลคนพิการ เด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

     2. เพื่อออกแบบเมืองให้เอื้อต่อการดำเนินชีวิตของคนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ให้น่าอยู่ อย่างเท่าเทียม และเสมอภาค

     3. เพื่อเพิ่มคุณค่าในการดูแลประชาชนในพื้นที่ ทั้งเด็ก สตรีมีครรภ์ คนพิการ และผู้สูงอายุ ให้ครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านสุขภาพ อนามัยฯลฯ