สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับ

 

 

ข่าวประกาศสำนักการศึกษา

 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครขอนแก่น
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ วิธีการสรรหา
 
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงวันเวลาเปิดทำการโฮงมูลมังขอนแก่น " วันเวลาเปิดทำการเปิดโฮงมูนมังฯ วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น. หยุดวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์ " โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  57 เป็นต้นไป... 

 

ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง ให้ผู้ปกครองแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง การจัดการศึกษาให้แก่ผู้บกพร่อง  ทางร่างกาย  จิตใจ  และผู้ด้อยโอกาสกลุ่มอื่นๆ ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น  ปีการศึกษา พ.ศ.2561

 

                    แบบฟอร์มการขอมีบัตร 

         - แบบคำขอมีบัตร (พนักงานครูเทศบาล)

   - แบบคำขอมับัตร (บำเหน็จบำนาญ)

- แบบคำขอมีบัตร (ลูกจ้างประจำ)

                  - แบบคำขอมีบัตร (พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป) 


              รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 11 โรงเรียน (พร้อมเบอร์โทร)


                  แบบฟอร์มวิเคราะห์งาน


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครขอนแก่น

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแ่ก่น ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

 ประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแ่ก่น

 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา


แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ(แบบใหม่)

 

                            - แบบประเมินพนักงานจ้าง(ภารกิจและทั่วไป)สำนักการศึกษา

                            - สมรรถนะ 

                            - ข้อตกลง

                            - ตัวอย่างแบบประเมินพนักงา่นจ้างสำนักการศึกษา


   ระเบียบค่าเช่าบ้าน  เงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

                 - ระเบียบค่าเช่าบ้าน

                 - หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน

                 - ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

 

  โครงการพัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแบบปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่  21 

 

  สรุปรายงานการอบรมพัฒนาบุคลากร "การพัฒนาห้องเรียนสู้ห้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์"

 

  ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สำนักการศึกษา

 

  รายละเอียดและขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 

 

                           ขั้นตอนการยื่นเสนอขอวิทยฐานะ 

 


                - ข้อมูลจำนวนครูและนักเรียน ปี 59 

                   - แบบฟอร์มการเขียนตัวชีวัด

                   - บัญชีแสดงภาระงานประจำปีงบประมาณ

                   - แบบรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

                   - แบบการติดตามประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

                   - แบบให้คะแนนประเมินพนักงานสำนักการศึกษา  

                - แบบการติดตามและประเมินผลโครงการปี 2560

 


        กระบวนการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

                          - ประเมินผลการปฏิบัติงาน

                          - การเลื่อนระดับ ระบบแท่ง v.1

                          - แบบประเมินวิชาการ,ทั่วไป

                          - แบบประเมินอำนวยการท้องถิ่น,บริหารท้องถิ่น

                          - มาตรการระงับล่าสุด

                          - สมรรถนะ 

                          - สมรรถนะ(ครู/ศึกษานิเทศก์/รองผอ./ผอ.)

                          - วิธีการกรอกแบบประเมิน(ตัวอย่าง)

                          - คำรับรองรายบุคคลของครูผู้ดูแลเด็ก,ครู,ผอ,รองผอ

                          - คำรับรองรายบุคคลของพนักงานเทศบาล(ข้อตกลง)

 


 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวันเวลาสถานที่วิธีการสรรหา

       ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งบริหารสถานศึกษาที่ว่างของเทศบาล

                      ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเืลือกแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบหริหารสถานศึกษาทีว่างของเทศบาลนครขอนแก่น

                     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งบริหารสถานศึกษา

          ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา

 

Facebook Fanpage

Facebook สมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น

ข่าวทั่วไป

กรอง

ลิ้งค์หน่วยงาน

 

 

 

 

สถิติการเยี่ยมชม

121378
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
28
161
1380
121378

เลขที่ 1 ถนนประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 043-225166   โทรสาร. 043-225166 
E-mail : khonkaenedu@gmail.com