สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

Get Adobe Flash player

ทะเบียนข้อมูลบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
จำนวนเด็ก
1.
 นางสาวอุบล    บัวสุวรรณ

 ครูผู้ช่วย

22
2.
 นางสาวปรียานุช    ปิยะรัตน์

 ผู้ดูแลเด็ก

20
3.
 นางจิรวรรณ    วงษ์ศา 

 ผู้ดูแลเด็ก

21
4.
 นางสาวนิภาพร    ประจักษ์วงค์

 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

22

 

 

 

 

เลขที่ 1 ถนนประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 043-225166   โทรสาร. 043-225166 
E-mail : khonkaenedu@gmail.com