สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

Get Adobe Flash player

ทะเบียนข้อมูลบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
จำนวนเด็ก
1.
 นางพัชรี    ต้นกันยา

 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

20
2.
 นางสาวศตพร    นนทะไชย

 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

20
3.
 นางสาวชุติมา    ขันซ้าย

 แม่ครัว

-
4.
 นายสมบัติ    ราชโยธา

 นักการภารโรง

-

 

 

 

 

เลขที่ 1 ถนนประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 043-225166   โทรสาร. 043-225166 
E-mail : khonkaenedu@gmail.com