สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

Get Adobe Flash player

ทะเบียนข้อมูลบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
จำนวนเด็ก
1.
 นางสาวปรียานุช    บัวสุวรรณ

 ครูผู้ช่วย

17
2.
 นางอรอุมา    บุญยก

 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

17
3.
 นางชนกนาถ    หิรัญไกรลาศ

 ผู้ดูแลเด็ก

17
4.
 นางณัชชา    คงกุทอง

 ครูพี่เลี้ยงเด็ก

17
5.
 นายสุริยน    บุตรศรีราชา

นักการภารโรง

-
6.
 นายนรินทร์    หิรัญไกรลาศ

พ่อครัว

-

เลขที่ 1 ถนนประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 043-225166   โทรสาร. 043-225166 
E-mail : khonkaenedu@gmail.com