สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

Get Adobe Flash player

ทะเบียนข้อมูลบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
จำนวนเด็ก
1.
 นางสาวลาวัลย์    ตนะสอน

 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

20
2.
 นางสาววรรณภา    พินิจนึก

 ผู้ดูแลเด็ก

15
3.
 นางสาววิภาวี    บุภณฤทธิ์

 ผู้ดูแลเด็ก

-

 

เลขที่ 1 ถนนประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 043-225166   โทรสาร. 043-225166 
E-mail : khonkaenedu@gmail.com