Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

26521
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
ทั้งหมด
77
257
2947
26521

บุคลากรฝ่ายผลประโยชน์ฯ

 นางผกาสร ไขกัณหา 
หัวหน้าฝ่ายจัดหาประโยชน์และพัฒนากิจการพาณิชย์   


น.ส.ณัฐปฤตา ยอดประทุม 
นักวิชาการคลังชำนาญการ  


น.ส.สุจิตรา เสนาสิงห์ 
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 


น.ส.พูลทรัพย์ ศรีเศษ 
นักวิชาการคลังชำนาญการ 


 
 น.ส.เพชรี หวานนอก 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ 
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


นางสุดใจ ศรีเศษ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นางปุณณดา ดวงจิต 
พนักงานเก็บเงิน(ทักษะ) 
 นายวรพล ประวันเต 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนายโกมล โนนทิง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลังนายสุรพล สารโสม 
พนักงานเก็บเงิน  (ทักษะ)