Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

20513
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
ทั้งหมด
64
40
1230
20513

บุคลากรฝ่ายพัฒนารายได้


 นางนัชชา ศรีโนนชัย 
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้   
นางธัญพร เดชนอก 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 


นางธาริดา   อินทนนท์
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้   


 นางจุฑารัตน์    พงษ์จันทร์ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 


 
นางกรรณิกา   ถวิลการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


น.ส.ธนิดา    รัตนวิชัย
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


 


น.ส.ณัฐรดา     พรหมชมชา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


น.ส.วนา      วระบุตร
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้


 น.ส.ชลันดา    โพธินาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


 

นางสกาวรัตน์อัฉรา  สีผาย
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้


 น.ส.ชุติมา    โพธินาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


 นางไพรวรรณ   นาชัยลาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน


 

น.ส.ณัฐชา   พันนา
พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์


น.ส.ประไพศรี     ไชยโย
ผู้ช้วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


 

น.ส.อภิชญา    ดาทุมมา
พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์


 

น.ส.เบญจวรรณ   เพลาชัย
พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถยนต์