Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

63121
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
40
59
1528
2182
63121

บุคลากรฝ่ายพัฒนารายได้

บุคลากรฝ่ายพัฒนารายได้


 นางนัชชา ศรีโนนชัย 
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้   
นางธัญพร เดชนอก 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 


นางธาริดา   อินทนนท์
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ   


 
นางสาวกรรณิกา   ถวิลการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวณัฐรดา  พรหมชมชา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสุกัญญา  พันธ์เดช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


 

นางสาวเขมจิรา ภูสะทด
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางจีระนัน  นามพรหม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


 

น.ส.วนา   วระบุตร
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้


 น.ส.ชลันดา  โพธินาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


 

นางสกาวรัตน์อัฉรา นนทการ
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้


 น.ส.ชุติมา    โพธินาม
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


น.ส.ประไพศรี   ไชยโย
ผู้ช้วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


 

น.ส.อภิชญา  ดาทุมมา
พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์


 

น.ส.เนติพร  ศรีโนนชัย
พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ 


นางสาวปุณยาพร  สุวรรณสม
พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์


นางสาวประภัสสร  สุวรรณสม
พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ 


นางสาวนันณภา  คำโสกเชือก
พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์


 นางเสนอ พิพัฒไชยศิริ
พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์


 

 นายประสิทธิ์  ไชยธรรมมา
พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์