Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

41398
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
ทั้งหมด
6
25
846
41398

บุคลากรฝ่ายอำนวยการ

 
นางสกาวรัตน์ นันบุญมา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางทัศนันท์ ศรีจันทร์หล้า 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 


  

จ.อ.จักราวุธ ลุสมบัติ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 


ว่าที่ร.ต.หญิง จิราพร   พรหมชมชา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


น.ส.ปิยมาภรณ์ ภักดีราช 
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


 

นางจันทิมา   พรมภักดี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไปน.ส.ลลิดา    กิติมังกร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางชิดจันทร์   คำพิลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายสุคนธ์ เดยะดี 
พนักงานขับรถยนต์  (ทักษะ)นายสัญญา ล้ำเลิศหล้า 
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)นายสุชาติ ศรีวัฒนา 
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)