Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

26528
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
ทั้งหมด
84
257
2954
26528

บุคลากรฝ่ายอำนวยการ

 
นางสกาวรัตน์ นันบุญมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ นางทัศนันท์ ศรีจันทร์หล้า 
เจ้าพนักงานธุรการธุรการชำนาญงาน 


 

  
จ.อ.จักราวุธ ลุสมบัติ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


ว่าที่ร.ต.หญิง จิราพร   พรหมชมชา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานน.ส.ปิยมาภรณ์ ภักดีราช 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


 

น.ส.จันทิมา   ศรีวัฒนา 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 น.ส.ลลิดา    กิติมังกร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางชิดจันทร์   คำพิลัง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการนายสุคนธ์ เดยะดี 
พนักงานขับรถยนต์  (ทักษะ)นายสัญญา ล้ำเลิศหล้า 
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)นายสุชาติ ศรีวัฒนา 
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)