Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

41493
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
ทั้งหมด
42
59
941
41493

บุคลากรฝ่ายแผนที่ภาษี


นางชุติมา ตรีชาลี 
 หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 


นายสุเมธ ปัตะโน 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นายวิฑูรย์     สุขแสงประยูร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการนางภควดี ศรีอุดร 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


จ.อ.อรรถพล  บุบผา
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน 


 

 

นางธนวรรณ สุมนเมธี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลังนางนัยนา สงวนทรัพย์ 
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


นายขจรศักดิ์ ขนบวิวัฒนาการ 
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ


นายวิบูรณ์ อุ่นมีศรี 
เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล (ทักษะ)
 


นายชัยวัฒน์ จิตรมงคลศรี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง


นายอนันต์ ทะสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


 

นายพิษณุวัชร์   ภาสง่า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง


 

 นางสาวปภัสสร  จันทรควร
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายประวิทย์  สาระเสริฐ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา