Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

26520
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
ทั้งหมด
76
257
2946
26520

บุคลากรฝ่ายแผนที่ภาษี


นางชุติมา ตรีชาลี 
 หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 


นายสุเมธ ปัตะโน 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นายวิฑูรย์     สุขแสงประยูร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนางภควดี ศรีอุดร 
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติการนางธนวรรณ สุมนเมธี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลังนางนัยนา สงวนทรัพย์ 
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


จ.อ.อรรถพล  บุบผา 
เจ้าพนักงาการคลังปฏิบัติงาน


 

นายขจรศักดิ์ ขนบวิวัฒนาการ 
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ


นายวิบูรณ์ อุ่นมีศรี 
เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล (ทักษะ)
 


นายชัยวัฒน์ จิตรมงคลศรี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง


นายอนันต์ ทะสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


 

นายพิษณุวัชร์   ภาสง่า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง


 

 นางสาวปภัสสร  จันทรควร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


นายประวิทย์     สาระเสริฐ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา