Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

55124
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
17
59
1525
2108
55124

ข่าวเศรษฐกิจ

www.krobkruakao.com

KPI สำนักการคลัง

ตัวชี้วัด KPI  สำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น

1.ร้อยละของผู้ที่มาชำระภาษีต่อผู้ที่ต้องชำระภาษีทั้งหมด

2.ร้อยละของจำนวนโรงเรือนและป้ายใหม่เพิ่มขึ้น
        -โรงเรือน
        -ป้าย

3.พัฒนาแหล่งรายได้และกิจการเพิ่มขึ้น
4.ร้อยละของจำนวนโครงการที่สามาถจัดซื้อจัดจ้างตามกำหนดเวลา
5.ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนทั้งหมด
6.ร้อยละของจำนวนฏีกาที่สามารถปฏิบัติได้ตามประกาศมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับและการเบิกจ่ายเงิน
7.ร้อยละของจำนวนเงินที่เหลือจ่ายจากการประกวดราคาและสอบราคาในการจัดซือจัดจ้าง

      -เมือเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้
      -เมื่อเทียบกับราคากลาง