Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

52366
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
33
56
875
2175
52366

1. ระเบียบด้านการเงิน

1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ. 2547

1.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

1.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

1.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

1.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่น พ.ศ 2562