Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

50965
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
10
149
1649
1998
50965

3. ระเบียบสิทธิพนักงาน

3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

3.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิ่น พ.ศ 2548

3.3 ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

3.4 ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานส่วนท้องถ่ิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541

3.5 ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานส่วนท้องถ่ิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

3.6 ระเบียบ มท. ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

3.7 ระเบียบ มท. ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถ่ิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549