ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

พื้นที่เสี่ยงภัย

          เทศบาลนครขอนแก่น กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการมให้ความช่วยเหลือ โดยแบ่งเป็น 4 เขต 4 สถานี เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าสู่ความช่วยเหลือ ดังนี้