ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

พื้นที่ปลอดภัย

          เทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนดพื้นที่ปลอดภัย (SAFTY SONE) ออกเป็น 4 เขต เพื่อรองรับการอพยพเมื่อเกิดภัยพิบัติ และกำหนดสถานที่รองรับการอพยพ พร้อมผู้รับผิดชอบต่างๆ ตามตาราง ดังนี้  

พื้นที่เขต 1

สถานที่รองรับการอพยพ  :  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง  ได้แก่

1. นายมนตรี          สิงหปุณณภัทร     รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

2. นายกฤษณวรุณ  ไชยนิจ               ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

3. นายอดิศักดิ์        สมจิตต์               หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

4. นายเอนก           โรงชัยภูมิ           หัวหน้าสถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง

พื้นที่เขต 2

สถานที่รองรับการอพยพ  :  โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง  ได้แก่

1. นายจุลนพ          ทองโสภิต           รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

2. นายยินชัย          อานันทนสกุล      ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

3. นายวรเดช          ธารชัย              หัวหน้าสถานีดับเพลิงศรีจันทร์ 

4. นายธวัชชัย        วนาพิทักษ์กุล     ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

พื้นที่เขต 3

สถานที่รองรับการอพยพ  :  โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง  ได้แก่

1. นายชัชวาล         พรอมรธรรม       รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

2. นายธณาวุธ         ก้อนใจจิตร        รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

3. นายอภิชาติ         วิศิษฐารักษ์        ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารฯ  

4. นายอนุสรณ์        สารสม              หัวหน้าสถานีดับเพลิงเมืองเก่า

พื้นที่เขต 4

สถานที่รองรับการอพยพ  :  โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง  ได้แก่

1. นายธวัชชัย         รื่นรมย์สิริ          รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

2. นายสวัสดิ์           วันทมาตย์          รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

3. นายทศพล          วงศ์อาษา           ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติฯ  

4. นายสนิทด้า         นันบุญมา          หัวหน้าสถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู 

 

ฝ่ายสนับสนุนหลักทุก ๆ เขต  ประกอบด้วย

1. นายธีระศักดิ์        ฑีฆายุพันธุ์         นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

2. นางสุรางค์           พาน้อย             ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม

3. นางสาวศิริกัลยา   โพธิ์จันทร์          ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

4. นางรุ่ง                วิศิษฐารักษ์        ผู้อำนวยการสำนักการคลัง