ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สถิติการเกิดภัย

          จะแสดงให้เห็นว่า ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น (อัคคีภัย) มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เนื่องจาก ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดให้ความรู้และสาธิตการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี ตามยุทธศาสตร์และแผนงานของเทศบาลนครขอนแก่น 

 

กราฟสถิติ

 

สรุปสถิติการเกิดภัย 9 ภัย  (ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2558

 

ตารางสรุปข้อมูลช่วยเหลือการเกิดภัยประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2558