ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงสร้างหน้าที่ในภาวะปกติ

          โครงสร้างกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย 5 ฝ่าย  ได้แก่

          1. ฝ่ายอำนวยการ

          2. ฝ่ายแผนและโครงการ

          3. ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ/สื่อสาร

          4. ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ

          5. ฝ่ายประชาสัมพันธ์