ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงสร้างหน้าที่ในภาวะฉุกเฉิน

หน่วยงานปฏิบัติการร่วมประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ