ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เมนูหลัก

การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน

1. การจัดทำแผนฟื้นฟู

แนวทางปฏิบัติ
     ประชุมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ

ผู้รับผิดชอบ 
1. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
2. สำนักการช่าง
3. ประธานชุมชน
4. 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
5. 
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
6. 
อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

2. การสำรวจความเสียหายจากสาธารณภัย

แนวทางปฏิบัติ
1. จัดให้มีคณะทำงานสำรวจความเสียหายและส่งเจ้าหน้าที่เพื่อสำรวจความเสียหายเบื้องต้นจากการเกิดสาธารณภัย ทั้งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ และกำหนดแนวทางการฟื้นฟูตามขีดความสามารถของท้องถิ่น
2. 
รายงานความเสียหาย และแนวทางการฟื้นฟูไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (....) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (....)) 

ผู้รับผิดชอบ 
1. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลและสำนักการช่างเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
2. สำนักสวัสดิการสังคม
3. ประธานชุมชน
4. 
อื่นๆ (ตามความเหมาะสม(

3. ฟื้นฟูบูรณะโครงสร้างพื้นฐานสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่เสียหายและสิ่งแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติ
1. ดำเนินการรื้อถอนหรือทำลายสิ่งปรักหักพัง ซ่อมสร้างและบูรณะโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายโดยใช้งบประมาณของเทศบาลนครขอนแก่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.2543 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. 
ทำความสะอาด ชุมชน พื้นที่สาธารณะ สถานที่สำคัญ สิ่งสาธารณประโยชน์ และขนย้ายขยะมูลฝอย จัดการน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดมลพิษแก่ชุมชน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลและสำนักการช่างเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
2. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. สำนักการคลัง
4. 
ประธานชุมชนทั้ง 94 ชุมชน
5. 
ผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก
6. 
อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)