ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เมนูหลัก

การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ

แนวทางปฏิบัติ
1. จัดประชุมคณะกรรมการภายใต้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น และภาคประชาชน หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่ออภิปรายเสนอความเห็นต่อการปฏิบัติ การประสานการปฏิบัติและค้นหาข้อบกพร่องในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติที่ผ่านมา รวมทั้งร่วมกันเสนอแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. 
กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน เช่น ความมั่นใจในความปลอดภัย ความพร้อมของประชาชนในการเตรียมความพร้อมรับภัย
3. ปรับปรุงและทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัย และทรัพยากรในพื้นที่

ผู้รับผิดชอบ  

1. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
2. สำนักการช่าง
3. สำนักการคลัง
4. 
ประธานชุมชน
5. 
คณะกรรมการภายใต้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น
6. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น
8. การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น
9. อื่นๆ (ตามความเหมาะสม(