ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

บัญชีรายชื่อองค์กรสาธารณกุศล

1. มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

    ผู้บริหารองค์กร : นายอารีย์  หลวิจิตร

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 214  หมู่ที่ 10 ถนนมะลิวัลย์  ตำบลบ้านเป็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

    เบอร์โทร : 043-242098 

2. มูลนิธิข้าราชการบำเหน็จบำนาญและผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น

    ผู้บริหารองค์กร : นายเสน่ห์  นามพิลา

    สถานที่ตั้ง : วัดศรีจันทร์  ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000 

    เบอร์โทร : 043-222571

3. สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญและผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น

    ผู้บริหารองค์กร : นายเสน่ห์  นามพิลา

    สถานที่ตั้ง : วัดศรีจันทร์  ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000 

    เบอร์โทร : 043-222571

4. มูลนิธิกุหลาบ – ประยูร  มูลกะรัตน์

    ผู้บริหารองค์กร : นายวิชา  วิชัยวงษ์

    สถานที่ตั้ง : โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000 

    เบอร์โทร : 043-332334

5. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

    ผู้บริหารองค์กร : นายบุญเกิด  พิมพ์วรเมธากุล

    สถานที่ตั้ง : วัดหนองแวง  ถนนกลางเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000 

    เบอร์โทร : 043-360804

6. สมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

    ผู้บริหารองค์กร : นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากุล

    สถานที่ตั้ง : โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ตำบลเมืองพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  40120 

    เบอร์โทร : 043-414761

7. มูลนิธิวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

    ผู้บริหารองค์กร : นายสุนิสิต  สุธิตานนท์

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 191/75  หมู่ที่ 17  ถนนมะลิวัลย์  ตำบลบ้านเป็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000 

    เบอร์โทร : 043-423656

8. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มแม่บ้านอำเภอเขาสวนกวาง

    ผู้บริหารองค์กร : นางประทีปทอง ณ พัทลุง

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 286  หมู่ที่ 11  ตำบลคำม่วง  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  40280

    เบอร์โทร : 043-449530

9. สมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดขอนแก่น

    ผู้บริหารองค์กร : นายเพิ่ม  หลงแก้ว

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 56/8  หมู่ที่ 7  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

    เบอร์โทร : 081-5440787

10. พุทธสมาคมขอนแก่น

    ผู้บริหารองค์กร : นายวมบูรณ์  สุดวิเศษ

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 44  ถนนหลังเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

    เบอร์โทร : 043-226155

11. มูลนิธิพรหมวชิรญาณ

    ผู้บริหารองค์กร : ผศ.ดร.วิจิตร  เกิดผล

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 86/22  หมู่ที่ 3  ถนนโพธิสาร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

    เบอร์โทร : 043-327946

12. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เขตเทศบาลขอนแก่น

    ผู้บริหารองค์กร : นายสมชัย  วิริยปิยะ

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 753/3  ซอยวุฒาราม  ถนนรื่นรมย์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

    เบอร์โทร : 043-321433

13. สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดขอนแก่น

    ผู้บริหารองค์กร : นายไพโรจน์  สุวรรณจันดี

    สถานที่ตั้ง : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40000

    เบอร์โทร : 043-246729

14. มูลนิธิคณะธิดาเมตตาธรรม

    ผู้บริหารองค์กร : นางสาวอัธยา  สังขรัตน์

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 164/23  หมู่ที่ 16  ถนนมะลิวัลย์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

    เบอร์โทร : 043-34054

15. ชมรมตลาดสดเทศบาล 3

    ผู้บริหารองค์กร : นายบรรจง  เมืองครุฑ

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 62/240  ถนนกลางเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

    เบอร์โทร : 043-220621

16. ชมรมกีฬามวยจังหวัดขอนแก่น

    ผู้บริหารองค์กร : นายสมหวัง  คำทุ่น

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 62/29  ถนนกลางเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

    เบอร์โทร : 043-223612

17. มูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา 4

    ผู้บริหารองค์กร : นายสมทรง  คำทุ่น

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 34/1  หมู่ที่ 1  ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

    เบอร์โทร : 043-379315

18. มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

    ผู้บริหารองค์กร : นายบุญมา  ทวิภักดิ์

    สถานที่ตั้ง : วัดธาตุ  ถนนกลางเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

19. องค์กรพัฒนาสตรีตำบลหนองกุง

    ผู้บริหารองค์กร : นางแสงทอง  แสนสงค์

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 87/3  หมู่ที่ 11  ตำบลหนองกุง  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  40140

    เบอร์โทร : 086-7156587

20. กลุ่มคุณธรรมและผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น

    ผู้บริหารองค์กร : นายสมพร  ดาวเชิญ

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 58/83  ถนนชาตะผดุง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

    เบอร์โทร : 043-238075

21. องค์กรพัฒนาสตรีและเยาวชนอำเภอน้ำพอง

    ผู้บริหารองค์กร : นางแฉล้ม  ทิพยมนตรี

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 47/1  หมู่ที่ 4  ตำบลสะอาด  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  40140

    เบอร์โทร : 089-9408024

22. ชมรมส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือผู้สูงอายุ

    ผู้บริหารองค์กร : นางสิรินันท์  วัชรสุตานนท์

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 57  หมู่ที่ 10  ตำบลป่าปอ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  40110

    เบอร์โทร : 087-2383079

23. ชมรมกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบ้านไผ่

    ผู้บริหารองค์กร : ร.ต.ต.หญิง ยี่สุ่น  พุทธศรี

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 686/65  ถนนเจ้าเงาะ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  40110

    เบอร์โทร : 085-0072240

24. องค์กรเครือข่ายบัณฑิตกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น

    ผู้บริหารองค์กร : นางฉันทนา  แรงโสม

    สถานที่ตั้ง : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

    เบอร์โทร : 089-7090107

25. ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองหิน

    ผู้บริหารองค์กร : นายกรม  ต้นโหนเชียง

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 22/1  หมู่ที่ 22  ตำบลศิลา  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

    เบอร์โทร : 043-378293

26. ชมรมพนักงานครูเทศบาลนครขอนแก่น

    ผู้บริหารองค์กร : นายสุกิจ  วัฒนสุข

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 144/32  หมู่ที่ 20  ถนนมะลิวัลย์  ตำบลบ้านเป็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

    เบอร์โทร : 085-0098017

27. ชมรมผู้สูงอายุบ้านฝาง

    ผู้บริหารองค์กร : นายทอง  ชะกอง

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 150/1  หมู่ที่ 9  ถนนมะลิวัลย์  ตำบลบ้านเป็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

    เบอร์โทร : 043-269036

28. ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านฝาง

    ผู้บริหารองค์กร : นายตาล  หว่องบุญศรี

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 32/1  หมู่ที่ 12  ถนนมะลิวัลย์  ตำบลบ้านเป็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

    เบอร์โทร : 043-369085

29. ชมรมผู้ประดิษฐ์ดอกไม้ในชุมชน

    ผู้บริหารองค์กร : นางลุมานะ  ชาสุวรรณ

    สถานที่ตั้ง : สหกรณ์แพทย์แผนไทย วัดธาตุ  ถนนกลางเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

    เบอร์โทร : 043-222208

30. สมาคมผู้ปกครองและครูภูเวียงวิทยาคม

    ผู้บริหารองค์กร : นายประดิษฐ์  ภูมิเวียงศรี

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 300  หมู่ที่ 4  ตำบลภูเวียง  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  40150 

31. ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัดขอนแก่น

    ผู้บริหารองค์กร : นายไพโรจน์  สุวรรณจันดี

    สถานที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ถนนศูนย์ราชการ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

    เบอร์โทร : 043-246729

32. มูลนิธิหลวงพ่อมโนกวิวํโส

    ผู้บริหารองค์กร : พระครู  ญาณสารโกวิท

    สถานที่ตั้ง : วัดบูรพาราม  ตำบลบ้านฝาง  อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น  40270

    เบอร์โทร : 043-269055

33. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีอำเภอน้ำพอง

    ผู้บริหารองค์กร : นางประไพร  โขพิมพ์

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 106  หมู่ที่ 10  ตำบลวังชัย  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  40140

    เบอร์โทร : 043-431422

34. มูลนิธิกัลยาณวัตร

    ผู้บริหารองค์กร : นางจันทนา  ถิโรภาส

    สถานที่ตั้ง : โรงเรียนกัลยาณวัตร  ถนนกลางเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

    เบอร์โทร : 043-224427

35. ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญหนองนาคำ

    ผู้บริหารองค์กร : นายวิลาศ  วันชัย

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 34  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านโคก  อำเภอหนองนาคำ  จังหวัดขอนแก่น  40150

    เบอร์โทร : 043-217056

36. ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญภูเวียง

    ผู้บริหารองค์กร : นายสำเนียง  สณโพธิ์

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 75  หมู่ที่ 2  ตำบลภูเวียง  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  40150

    เบอร์โทร : 043-291327

37. มูลนิธิวัดศรีภูเวียง

    ผู้บริหารองค์กร : พระครู  เมฆวุฒิกร

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 262  หมู่ที่ 3  ตำบลภูเวียง  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  40150

    เบอร์โทร : 043-291174

38. สมาคมชาวเหนือขอนแก่น

    ผู้บริหารองค์กร : นายสนอง  อินทะรังษี

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 43/18  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

    เบอร์โทร : 043-334733

39. มูลนิธิคณะธิดาเมตตาธรรม

    ผู้บริหารองค์กร : นางสาวสุปราณี  กู้ทรัพย์

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 164/23  หมู่ที่ 16  ถนนมะลิวัลย์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

    เบอร์โทร : 043-348054

40. มูลนิธิหมอกระแส  ชนะวงศ์

    ผู้บริหารองค์กร : ศร.นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 28/9  ถนนรามราช  ตำบลเมืองพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  40120

    เบอร์โทร : 043-414553

41. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอำเภอน้ำพอง

    ผู้บริหารองค์กร : พระครูสุธีปริยัตโยดม

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 69  หมู่ที่ 10  ตำบลหนองกุง  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  40140

    เบอร์โทร : 089-8409029 ,089-5738424

42. ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายสมัชชาเกษตรกรรายย่อยอุบลรัตน์

    ผู้บริหารองค์กร : นายถนอม  พานโคตร

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 63  หมู่ที่ 16  ตำบลน้ำพอง  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  40310

43. ศูนย์กัลยาณมิตรขอนแก่น

    ผู้บริหารองค์กร : นางสาวผกามาศ  บุญธรรม

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 358/4  ถนนกลางเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

    เบอร์โทร : 043-227365

44. หลวงพ่อพุทธาวุฑฒิสาโร

    ผู้บริหารองค์กร : พระครูมงคล  ธรรมจารี

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 320  หมู่ที่ 9  ถนนมลิวรรณ  ตำบลบ้านฝาง  อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น  40270

    เบอร์โทร : 043-269023

45. มูลนิธิจิตกุศลขอนแก่น (ซุ่นซิมเซี่ยนตึ๊ง)

    ผู้บริหารองค์กร : นายวิเชียร  คุณกิตติ

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 355/3  ถนนหลังเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

    เบอร์โทร : 043-221546

46. มูลนิธิขอนแก่นสามัคคีอุทิศ(โป้ยเซียน)

    สถานที่ตั้ง : เลขที่ 179/1  ถนนรอบเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000 

    เบอร์โทร : 043-222457