ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

บัญชีรายชื่อเครือข่าย

          บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1. กองอำนวยการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4333-1358 ,0-4323-7283  ความถี่วิทยุสื่อสาร 150.150

2. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ จำนวน 26 แห่ง  ประกอบด้วย

     2.1 อำเภอเมืองขอนแก่น         โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4323-6115     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     2.2 อำเภอบ้านไผ่                  โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4327-2611     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     2.3 อำเภอน้ำพอง                  โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4343-1438     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     2.4 อำเภอชุมแพ                   โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4331-1803     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     2.5 อำเภอเขาสวนกวาง          โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4344-9069     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     2.6 อำเภอกระนวน                โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4325-1358     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     2.7 อำเภอมัญจาคีรี               โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4324-9168      ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     2.8 อำเภอหนองเรือ               โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4329-4101      ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     2.9 อำเภอหนองสองห้อง         โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4349-1111      ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     2.10 อำเภอสีชมภู                  โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4339-9068     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     2.11 อำเภอพระยืน                 โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4326-6033     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     2.12 อำเภอแวงใหญ่               โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4349-6042     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     2.13 อำเภอภูเวียง                  โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4329-1225     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     2.14 อำเภอพล                      โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4341-5641     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     2.15 อำเภอชนบท                  โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4328-6200     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     2.16 อำเภอแวงน้อย                โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4349-9056     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     2.17 อำเภออุบลรัตน์               โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4344-6098     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     2.18 อำเภอหนองสองห้อง        โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4329-6005     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     2.19 อำเภอสีชมพู                  โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4349-4031     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     2.20 อำเภอพระยืน                 โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4339-6022     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     2.21 อำเภอแวงใหญ่               โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4321-9098     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     2.22 อำเภอภูเวียง                  โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4321-6184     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     2.23 อำเภอพล                      โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4328-1169     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     2.24 อำเภอชนบท                  โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4328-1104     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     2.25 อำเภอแวงน้อย               โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4321-7099     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     2.26 อำเภออุบลรัตน์               โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4343-8451     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

 3.

     3.1 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น  โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4322-1184  ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.550

     3.2 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมือง จำนวน 6 แห่ง  ประกอบด้วย

          3.2.1 เทศบาลเมืองบ้านไผ่    โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4327-2611     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

          3.2.2 เทศบาลเมืองชุมแพ     โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4331-1678     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

          3.2.3 เทศบาลเมืองพล         โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4341-5255     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

          3.2.4 เทศบาลเมืองกระนวน  โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4325-1595     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

          3.2.5 เทศบาลเมืองศิลา        โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4324-6505     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

          3.2.6 เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม    โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4325-5500     ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

     3.3 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบล จำนวน 77 แห่ง  ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600

4. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) จำนวน 140 แห่ง  ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.550

5. ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์. 0-4323-6576

6. โรงพยาบาลขอนแก่น  โทรศัพท์. 0-4323-7173

7. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทรศัพท์. 0-4324-8360

8. มณฑลทหารบกที่ 23  โทรศัพท์. 0-4323-6934

9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โทรศัพท์. 0-4323-6382

10. การประปาส่วนภูมิภาค  โทรศัพท์. 0-4333-8080

11. ศูนย์ อปพร. ขอนแก่น  โทรศัพท์. 0-4322-0301

12. มูลนิธิขอนแก่นสามัคคีอุทิศ  โทรศัพท์. 0-4322-4309