ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

บัญชีรายชื่อภาคีเครือข่าย

ภายในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีจำนวน 19 เครือข่าย