ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

บัญชียานพาหนะ

บัญชียานพาหนะเพื่อการอพยพเทศบาลนครขอนแก่น


1.  นายประสิทธิ์         ชัยภูมิ             รับผิดชอบ     รถกระบะ     ทะเบียน  กต 3004     และรถตู้        ทะเบียน  นข 6393

2.  นายเสมียน           พลเวียงคำ       รับผิดชอบ     รถกระบะ     ทะเบียน  กท 4070     และรถตู้        ทะเบียน  นข 1082

3.  นายกองศิลป์         บุญขันธ์          รับผิดชอบ     รถกระบะ     ทะเบียน  บล 7773     และรถตู้        ทะเบียน  นข 3357

4.  นายประดิษฐ์         ทองเจริญ        รับผิดชอบ     รถตู้            ทะเบียน  นข 2461    และรถตู้         ทะเบียน  นข 1082

5.  นายพันพิสิทธ์       ดวงปักษ์ใต้      รับผิดชอบ     รถกระบะ      ทะเบียน  กต 9878     และรถตู้         ทะเบียน  นข 3794

6.  นายเวียนชัย         หมูสี               รับผิดชอบ     รถกระบะ     ทะเบียน  กต 6827     และรถตู้         ทะเบียน  นข 3822

7.  นายยุทธนา          นาทันตอง        รับผิดชอบ     รถกระบะ     ทะเบียน  กร 7174     และรถตู้          ทะเบียน  นข 1261

8.  นายภราดร           ไชยนิจ           รับผิดชอบ     รถกระบะ     ทะเบียน  กต 84         และรถกระบะ   ทะเบียน  ม 4994

9.  นายอนันต์            สิงห์นาง          รับผิดชอบ     รถกระบะ     ทะเบียน  กต 9878     และรถตู้          ทะเบียน  นข 3293

10. นายธีรวัฒน์          ชำนาญ          รับผิดชอบ     รถกระบะ     ทะเบียน  กธ 2551     และรถตู้          ทะเบียน  นข 6393

11. นายสุนัย              เพ็งหลอย        รับผิดชอบ     รถกระบะ     ทะเบียน  กน 7455     และรถกระบะ   ทะเบียน  กย 8436

12. นายเกศดา           เพิ่มพูนผล        รับผิดชอบ     รถกระบะ     ทะเบียน  กต 7099     และรถกระบะ   ทะเบียน  กต 7098

13. นายธงเจิม            สุทธิประภา      รับผิดชอบ     รถกระบะ     ทะเบียน  กร 7173     และรถกระบะ    ทะเบียน  กต 7098

14. นายพิชยะ            ทองสงคราม     รับผิดชอบ     รถกระบะ     ทะเบียน  ม  3455      และรถตู้          ทะเบียน  นข 1261

15. นายสัญญา           ล้ำเลิศหล้า       รับผิดชอบ     รถกระบะ     ทะเบียน  กฉ 3748     และรถตู้          ทะเบียน  นข 6467

16. นายสุชาติ            ศรีวัฒนา         รับผิดชอบ     รถกระบะ     ทะเบียน  กธ 9706     และรถกระบะ    ทะเบียน  กฉ 3748

17. ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ  ทันจันทึก         รับผิดชอบ     รถกระบะ     ทะเบียน  กน 1230     และรถกระบะ   ทะเบียน  ม 4994 

18. นายปัญญา           ติวเฮือง           รับผิดชอบ     รถกระบะ     ทะเบียน  กย 9904     และรถกระบะ   ทะเบียน  กต 6827

19. นายสุคนธ์            เดยะดี             รับผิดชอบ     รถกระบะ     ทะเบียน  กย 8436     และรถตู้          ทะเบียน  นข 6145