ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภารกิจ/อำนาจ/หน้าที่

          มีหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม กำกับดูแล และอำนวยการการดำเนินงานของงานธุรการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานระบบความปลอดภัย งานสถานีดับเพลิง และงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน   

          1. งานแผนป้องกันภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานสารบรรณของฝ่ายป้องกันฯ

(2) งานที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

(3) งานตรวจสอบเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(4) รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

(5) จัดทำแผนเกี่ยวกับฝ่ายป้องกันฯ

          2. งานป้องกันและระงับอัคคีภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) การควบคุมและบังคับตาม พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542

(2) งานตรวจอาคารสถานที่ที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย

(3) งานควบคุมและตรวจสถานที่ของนายตรวจอัคคีภัย

(4) งานควบคุมกำจัดหรือทำลายสิ่งที่อาจเกิดอัคคีภัยในสถานที่

          3. งานระบบความปลอดภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานทำแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานที่

(2) งานส่งเสริมการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในสถานที่

(3) งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย

(4) งานตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานที่

          4. งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

(2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

(3) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ 

(4) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(5) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

(6) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

(7) งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย

(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          5. งานสถานีดับเพลิงเมืองเก่า  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

(2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

(3) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ 

(4) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(5) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

(6) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

(7) งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย

(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          6. งานสถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

(2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

(3) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ

(4) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(5) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

(6) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

(7) งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย

(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          7. งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน

(2) งานวางแผนและดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

(3) งานส่งเสริมกิจการอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน

(4) งานส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาคประชาชน

(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          8. งานกู้ภัยและบรรเทาภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานทำแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานที่

(2) งานส่งเสริมการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในสถานที่

(3) งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย

(4) งานตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานที่

          9. งานสถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

(2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

(3) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ 

(4) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(5) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

(6) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

(7) งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย

(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          10. งานฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยกับ

(1) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

(2) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ 

(3) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(4) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน                                    

(5) งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย

(6) งานอบรมรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

(7) งานอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ส่วนราชการ

(8) งานอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สถานประกอบการ

(9) งานฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้ส่วนราชการ

(10) งานฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้สถานประกอบการ

(11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย