วัตถุประสงค์

               

               สร้างอนาคต เปิดทางชีวิต ให้โอกาสทางการศึกษา เป็นภารกิจหลักสำคัญอีกหนึ่งภารกิจที่เราได้ขับเคลื่อนและดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 8 ปี (พ.ศ.2551 – พ.ศ.2558) ภายใต้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว แต่เนื่องจากความยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงทำให้ขาดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากมองไม่เห็นโอกาสและหมดความหวัง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ยากลำบากที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดทุนทรัพย์ ทำให้ขาดโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษา ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสและสร้างความหวังให้แก่เยาวชนดังกล่าว ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

               เทศบาลนครขอนแก่นจึงริเริ่มจัดทำโครงการคัดเลือกทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้น เพื่อให้เยาวชนที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแต่ยากจน ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลนครขอนแก่นกำหนด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน/นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ เด็กกำพร้า เด็กยากจน และคนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่าการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (ซึ่งรัฐจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย) หรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ซึ่งจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆของรัฐ การให้ทุนอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 4 โดยให้ทุนแต่ละราย จ่ายเฉพาะค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าบำรุง หรือค่าหน่วยกิจ ตามอัตราที่สถาบันการศึกษากำหนด แต่ไม่เกินปีละ 33,000 บาท ต่อ 1 ราย และนอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นไป คณะผู้บริหารเทศบาลนำโดย นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ยังเพิ่มทุนให้กับกลุ่มประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีละ 5 ทุน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มสายอาชีพที่จะได้รับทุนการศึกษาจากเทศบาลนครขอนแก่น