ผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา

 

“ขั้นตอนสุดท้ายเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ในการเป็นผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา” จากคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา 

               ผู้ด้อยโอกาสที่ขอเข้ารับการคัดเลือกฯ ขึ้นทะเบียนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน จะถูกส่งมาเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา ตามคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น ที่ 1121/2551 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ที่ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิที่จะได้รับทุนของเทศบาลนครขอนแก่น โดยจะทำการคัดเลือกและพิจารณาเฉพาะผู้ด้อยโอกาสที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐเท่านั้น

               หมายเหตุ :  โดยจะได้รับทุนปีละไม่เกิน  33,000  บาท  เพื่อใช้จ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น