ชื่อ
ออกเยี่ยมบ้านฯ ราย นางสาวศิริพร โพธิรุกข์ (7 ก.ย. 60)
ออกเยี่ยมบ้านฯ ราย นางสาวขวัญชีวา เหลือธนานนท์ (7 ก.ย. 60)
ออกเยี่ยมบ้านฯ ราย นางสาววรรณภา อินทรประสิทธิ์ (25 ส.ค. 60)
ออกเยี่ยมบ้านฯ ราย นายชิษนุพงศ์ จันมี (9 ส.ค. 60)
ออกเยี่ยมบ้านฯ ราย นางสาวพรนภา มูลวิชา (3 ส.ค. 60)
ออกเยี่ยมบ้านฯ ราย นางสาวชญาพิมพ์ สุภาวดี (3 ส.ค. 60)
ออกเยี่ยมบ้านฯ ราย นางสาวภัทราวดี เหลี่ยมสมบูรณ์ (3 ส.ค. 60)
ออกเยี่ยมบ้านฯ ราย นางสาวเบญจวรรณ รวดเร็ว (24 ก.ค. 60)
ออกเยี่ยมบ้านฯ ราย นางสาวชนิดา นิ่มพิลา (24 ก.ค. 60)
ออกเยี่ยมบ้านฯ ราย นายวิษณุกร พุทธกัญญา (11 ก.ค. 60)
ออกเยี่ยมบ้านฯ ราย นางสาวภาวิณี ศิริลุน (4 ก.ค. 60)
ออกเยี่ยมบ้านฯ ราย นายเจตนิพัทธ์ โลหิตยา (21 มิ.ย. 60)
ออกเยี่ยมบ้านฯ ราย นายศุภณัฐ เหลี่ยมพิทักษ์ (7 มิ.ย. 60)
ออกเยี่ยมบ้านฯ ราย นางสาวณิชกานต์ เฮงสวัสดิ์ (7 มิ.ย. 60)
ออกเยี่ยมบ้านฯ ราย นางสาวปาริสา พร้อมรุ่งเรือง (6 มิ.ย. 60)
ออกเยี่ยมบ้านฯ ราย นางสาวนงลักษณ์ อาษา (26 พ.ค. 60)
ออกเยี่ยมบ้านฯ ราย นางสาวไอลดา อนันตศรี (26 เม.ย. 60)
ออกเยี่ยมบ้านฯ ราย นายพีรวัฒน์ วงศาโรจน์ (28 เม.ย. 60)
ออกเยี่ยมบ้านฯ ราย นางสาวดรุณี ศรีทอง (28 เม.ย. 60)
ออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาฯ ราย นางสาวจุฑามาศ พลคุมพล
ออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาฯ ราย นายพรพิบูล คำทุ่น
ออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาฯ ราย นางสาวพิศรา ปาระมี
ออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาฯ ราย นายเจษฎา ดาวสาวะ
ออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาฯ ราย นายพีรวัฒน์ วงศาโรจน์
ออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาฯ ราย นางสาวจิรารัตน์ จตุเทน