ภารกิจหน้าที่กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครขอนแก่น

          การบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครขอนแก่น ได้ยึดแนวคิดความเอื้ออาทร มาผสมผสานกับวิธีคิดที่เน้นการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและการสร้างประชาคมท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น ตระหนักอยู่เสมอว่า “ประชาชน คือ เจ้าของเมือง”    มีความเข้าใจในปัญหาของท้องถิ่นได้ดี  จึงได้นำกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ภายใต้หลักการ “โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจายอำนาจ” อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  จากจิตสำนึกที่ต้องการให้เทศบาลและประชาชนอยู่ร่วมกันแบบพลเมืองกับพลเมือง  ไม่ใช่ผู้ปกครองกับพลเมือง  ทำให้เกิดการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าในทิศทางที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้วยกระบวนการทั้ง 4 ระดับ  ได้แก่   “เริ่มรับรู้”  คือ ไม่มีอะไรที่จะไม่เปิดเผยให้ประชาชนรับรู้ไม่ได้  เมื่อรับรู้แล้วจึงนำมาสู่ “การร่วมคิด”  คือ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน ถือเป็นหลักและกรอบแนวทางที่จะนำไปสู่การตัดสินใจ โดยนำไปสู่ “การร่วมทำ”   คือ การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักท้องถิ่น มีความสามัคคีกัน ร่วมแรงร่วมใจ สร้างประโยชน์กับท้องถิ่นและ “ร่วมตรวจสอบ” คือ การให้ประชาชนเข้ามาร่วมติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาล

          กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรชุมชนให้เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร สันติสุขและสมานฉันท์  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนของตนเอง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมืองการปกครอง  ให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการ แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้อยู่ดี มีสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนการให้บริการและประสานประโยชน์เพื่อประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง 

ภารกิจหลักของกองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครขอนแก่น

          กองสวัสดิการสังคม  เป็นหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีภารกิจและบทบาทหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด เป็นหน่วยงานที่ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม สร้างสังคมเอื้ออาทร สังคมเข้มแข็ง สังคมคุณธรรมและสมานฉันท์ โดยชุมชนสามารถบริหารจัดการด้วยตนเองอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครอง การจัดการทรัพยากรในชุมชน  สิทธิชุมชน ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว องค์กร อาสาสมัคร  ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม  ปัญหายาเสพติด การดูแลเด็กและเยาวชน คนพิการ คนชราและผู้ด้อยโอกาส  พร้อมทั้งสนับสนุนองค์กรภาคเอกชน สิทธิสตรี เด็กและเยาวชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิของประชาชน ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนแบบบูรณาการ

            ดังนั้น กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครขอนแก่น จึงเป็นศูนย์รวมของภาคประชาชนและศูนย์กลางการกระจายอำนาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการในภารกิจต่าง ๆ ร่วมกับเทศบาล และพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ จากภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

            การดำเนินงานของ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2553 โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จนทำให้กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นทีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานให้ สอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

You are here: Home ภารกิจหน้าที่