บุคลากรฝ่ายสังคมสงเคราะห์

ชื่อ-สกุล นางอัศรา เอกวิเศษ
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 7
สายบริหาร นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ชื่อ-สกุล นายกิมมี้ หร่องบุตรศรี
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 5
หน้าที่รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล นายสาธิต สงวนทรัพย์
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 5  
หน้าที่รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล น.ส.กฤษณา ทัพซ้าย
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 5
หน้าที่รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล นายชาญณรงค์ ภูแช่มโชติ
ตำแหน่ง ผช.นักพัฒนาชุมชน
หน้าที่รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล นายวิศรุต  สุขบัว 
ตำแหน่ง ผช.นักพัฒนาชุมชน 
หน้าที่รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล นายศุภชัย  บุพศรี 
ตำแหน่ง ผช.นักพัฒนาชุมชน 
หน้าที่รับผิดชอบ

You are here: Home บุคลากร ฝ่ายสังคมสงเคราะห์