บุคลากรฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
  
ชื่อ-สกุล นายเฉลิมภพ คงกุทอง
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 7
สายบริหาร นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ชื่อ-สกุล นายเศรษฐนัย ช่วงชิต
ตำแหน่ง จพง.พัฒนาชุมชน 3
หน้าที่รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นายคุณากุล โมทองกุล
ตำแหน่ง ผช.นักพัฒนาชุมชน 
หน้าที่รับผิดชอบ  
ชื่อ-สกุล นายพงศ์ศิริ เจริญหล้า
ตำแหน่ง ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
หน้าที่รับผิดชอบ  
You are here: Home บุคลากร ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม