บุคลากรฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคม

ชื่อ-สกุล นางภัทรวดี ปรินแคน
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาสังคม 7
สายบริหาร นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ชื่อ-สกุล นายประจวบ   สารกูล 
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 5  
หน้าที่รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล นายนิติศักดิ์  นาราษฎร์ 
ตำแหน่ง ผช.นักพัฒนาชุมชน
หน้าที่รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล นายสมโภช มะณีศรี
ตำแหน่ง ผช.นักพัฒนาชุมชน 
หน้าที่รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล นายมีชัย การีรัตน์
ตำแหน่ง ผช.นักพัฒนาชุมชน 
หน้าที่รับผิดชอบ 
     
ชื่อ-สกุล น.ส.ชัชฎาภรณ์ นุดสมบัติ
ตำแหน่ง ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
หน้าที่รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล นายกุศล คุปคีตพันธ์
ตำแหน่ง ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
หน้าที่รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นายฐาปณภัทร  สิงหาจันทร์
ตำแหน่ง ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
หน้าที่รับผิดชอบ

You are here: Home บุคลากร ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคม