บุคลากรฝ่ายส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชน

ชื่อ-สกุล นางวทัญญุตา ธวัชโชติ
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชน 7
สายบริหาร นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ชื่อ-สกุล นายอนุชิต ผลแก้ว
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 6ว
 หน้าที่รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล น.ส.ปิยะรัตน์ ยุราชิต
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 5
 หน้าที่รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล นายรัฐพล คำศิริตระกุล
ตำแหน่ง ผช.นักพัฒนาชุมชน 
 หน้าที่รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล นางพิชญา แย้มศรี
ตำแหน่ง ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
 หน้าที่รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล น.ส.ประภาสิริ แสนสอาด
ตำแหน่ง ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
 หน้าที่รับผิดชอบ 
You are here: Home บุคลากร ฝ่ายส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชน