รางวัลเกียรติยศ


-รางวัลดีเด่นด้านคุณภาพการให้บริการประชาชน   ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ  จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ประจำปี 2553

-รางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ประจำปี 2552 จากบริษัท คาราบาว ตะวันแดง จำกัด 

-รางวัลโล่เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติ องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในภาวะยากลำบากดีเด่น ปี 2552 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

-รางวัลอาสาสมัครสตรีดีเด่น  ปี  2551  ของศูนย์อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็กเทศบาลนครขอนแก่น  จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น 

-รางวัล LPI  ปี  2551 จากสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  ประเภทนครน่าอยู่แห่งปี  ด้านการพัฒนาเมืองสังคมเอื้ออาทร

You are here: Home รางวัลเกียรติยศ