เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
ปีงบประมาณ 2560

 เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญชวนผู้สูงอายุและผู้พิการลงทะเบียนยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  ณ ส่วนสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558  

 เวลา  09.00-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร.0-4327-1210  093-4454336

คุณสมบัติผู้สูงอายุ

1. มีสัญชาติไทย                                                                                                          

2. มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เขตตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

3. จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ภายใน 30 กันยายน 2559 หรือเกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2499  หรือผู้ที่เคยได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ย้ายทะเบียนบ้านมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา

4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

    4.1 ไม่เป็นผู้รับบำนาญ

    4.2 ไม่เป็นผู้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร

    4.3 ไม่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    4.4 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจำ

เอกสารหลักฐาน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย (มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก)  จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (ประเภทออมทรัพย์เท่านั้น) พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

***กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน โดยการรับมอบอำนาจเป็นหนังสือ  พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ 

 

คุณสมบัติผู้พิการ

1. มีสัญชาติไทย                                                                                                          

2. มีบัตรผู้พิการ

3. มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เขตตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

หลักฐานเอกสารแสดงตน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย (มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก)  จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรผู้พิการ จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (ประเภทออมทรัพย์เท่านั้น) พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

 ***กรณีที่ผู้พิการไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน โดยการรับมอบอำนาจเป็นหนังสือ  พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ 

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ

หนังสือมอบอำนาจ

 


You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ รับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ