โครงการทูบีนัมเบอร์วัน เทศบาลนครขอนแก่น

กิจกรรม “บ้านสีขาว ชุมชนสีขาว”

************************* 

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญของชาติ ซึ่งบั่นทอนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงประเทศชาติ กองสวัสดิการสังคม จึงได้มีการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้ผู้นำชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชนตนเอง มีส่วนร่วมในการปกป้องชุมชนตนเอง ให้ห่างไกลยาเสพติด โดยการคัดกรองครอบครัวในชุมชนที่ปราศจากสารเสพติด และเพื่อประกาศเป็นชุมชนสีขาว ส่วนผู้เสพถือว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องให้โอกาส โดยนำไปบำบัดรักษา หากสมัครใจก็ถือว่าเป็นความผิดหากขัดขืนไม่หึความร่วมมือ ก็ต้องใช้มาตรการบำบัดในด้านการเยียวยาผู้หลงผิดที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และเมื่อสำนึกได้สังคมจะต้องให้โอกาสให้กำลังใจ ดังนั้น กองสวัสดิการสังคม จึงได้ดำเนินการ กิจกรรม “บ้านสีขาวชุมชนสีขาว”

2. วัตถุประสงค์

2.1.เพื่อสร้างแกนนำให้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลชุมชน เป็นเกาะป้องกันการแพร่กระจายของสารเสพติดเข้าสู่ชุมชน

2.2. เพื่อลดปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.3. เพื่อสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด และทราบถึงโทษของสารเสพติด

3. กลุ่มเป้าหมาย

- ชุมชน ในเขตเทศบาล 90   ชุมชน

4.รายละเอียดโครงการ

                4.1. รับสมัครชุมชน ทั้ง ๔ เขต ๆ ละ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชุมชน

                4.2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดกรองชุมชนที่ปราศจากสารเสพติด

                4.3. จัดเวทีประชาคมคณะกรรมการร่วมกับชุมชนการคัดกรองชุมชนที่ปราศจากสารเสพติดเพื่อประกาศเป็นชุมชนสีขาว

                4.4. ติดป้ายชุมชนที่ผ่านการคัดกรอง เพื่อประกาศว่าเป็นชุมชนสีขาว

5. ผลผลิต (Output) ของโครงการ

5.1. มีการสร้างเครือข่ายผู้นำสีขาว มีบทบาทในการเป็นผู้นำ

5.2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  

5.3. เป็นเกาะป้องกันในการแพร่กระจายของสารเสพติดในชุมชน

6. ผลลัพธ์ (Outcomes) ของโครงการ

- เสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกิจกรรมและการดำเนินงานตามแนวทางการสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” เครือข่ายสมาชิก อาสาสมัคร ประชาชน ชุมชน ในการร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเพิ่มขึ้น  

***************************

You are here: Home ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนฯ โครงการทูบีนัมเบอร์วัน