ประวัติความเป็นมาของกองสวัสดิการสังคม 

ในการจัดตั้งกองสวัสดิการสังคมเมื่อประมาณปี 2532 ได้เริ่มมีการดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชนโดยงานสาธารณสุข  กองอนามัย  เทศบาลเมืองขอนแก่นขณะนั้น   เพราะเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงภาคประชาชนมากที่สุด   มีชุมชนที่จัดตั้งขึ้นสมัยแรก  2  ชุมชน  คือ ชุมชนบ้านตูมและชุมชนศรีฐาน ภายในเขตพื้นที่  4.031  ตารางกิโลเมตร โดยประธานชุมชนคนแรก คือ นายเลียบ ศรีมารัตน์    มีเจ้าหน้าที่จากกองอนามัย   คอยดูแลให้บริการ 3 คน ได้แก่ นักพัฒนาชุมชน  1 คน  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  เมื่อมีการขยายพื้นที่เขตเทศบาลเพิ่มขึ้น เป็น  12 ตารางกิโลเมตร  กอร์ปกับได้มีหนังสือจากกรมการปกครอง สั่งการให้ท้องถิ่นจัดระเบียบชุมชนและให้มีงานพัฒนาชุมชนทุกท้องถิ่น  เทศบาลเมืองขอนแก่น จึงได้แบ่งเขตการปกครองในเขตเทศบาลออกเป็น 4 เขต  และจัดตั้งชุมชนในแต่ละเขต ๆละ 1 ชุมชน  ประกอบด้วย เขต 1 ชุมชนโนนชัย  เขต 2 ชุมชนศรีฐาน  เขต 3 ชุมชนบ้านตูม  เขต 4 ชุมชนสามเหลี่ยม  โดยขอความร่วมมือจากอดีตผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล ซึ่งขณะนั้นได้มีการยกเลิกไป มอบหมายให้เป็นประธานชุมชน  

ต่อมาเมื่อการให้บริการเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น  จำนวนประชากรและชุมชนเพิ่มขึ้น   เทศบาลนครขอนแก่นได้ถ่ายโอนภารกิจงานพัฒนาชุมชน ให้กองการศึกษาดูแล  และหลังจากนั้นไม่นานได้แยกหน่วยงานออกมาจัดตั้งเป็นกองสวัสดิการสังคม  จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งในปี 2550 มีชุมชนที่จัดตั้งจำนวน 77 ชุมชน  ปี 2551 มีชุมชนเพิ่มขึ้น  8 ชุมชน   ปี 2552  มีชุมชนเพิ่มขึ้น 5 ชุมชน  ปัจจุบัน ในปี พ.. 2553 ( ตุลาคม  2553)มีชุมชนที่ต้องดูแลรับผิดชอบจำนวนทั้งสิ้น  90  ชุมชน มีประชากรทั้งสิ้น  111,961  คน เป็นชาย 53,196 คน เป็นหญิง 58,765 คน  โดยเขตชุมชนทั้ง 4 เขต ได้แก่

            เขต 1 ประกอบด้วยชุมชน จำนวน  21 ชุมชน

เขต 2 ประกอบด้วยชุมชน จำนวน  25 ชุมชน

เขต 3 ประกอบด้วยชุมชน จำนวน  29 ชุมชน

เขต 4 ประกอบด้วยชุมชน จำนวน  15 ชุมชน

 

แผนที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

You are here: Home เกี่ยวกับเรา ประวัดิความเป็นมา