ตราสัญลักษณ์ กองสวัสดิการสังคม

ภาพหน้ายิ้ม ของผู้รับโอกาสและผู้ให้โอกาส  หมายถึง   การสร้างสังคมเอื้ออาทร สันติสุขและสมานฉันท์


You are here: Home เกี่ยวกับเรา ตราสัญลักษณ์